ผู้บริหาร

Responsive image

Making cancer care beyond excellence 1

สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง 1

     มะเร็งเป็นโรคที่คุกคามคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปีหนึ่งๆ จะมีผู้ป่วยใหม่เกือบ 20 ล้านคนต่อปี โรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นแทบทุกอวัยวะในร่างกาย และเป็นโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ตั้งแต่ขบวนการการเกิดโรคจนถึงขบวนการรักษา การดูแลผู้ป่วยมะเร็งจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่มีความพร้อมและความรวดเร็วในการวินิจฉัย ให้การรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อผลของการรักษาที่ดีในระยะยาว การมีโรงพยาบาลเฉพาะทางขึ้นจึงตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

     โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เกิดขึ้นตามปรัชญาของโรงพยาบาลกรุงเทพ คือ Advance and caring เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วย Advance Technology และ caring คือการดูแลด้วยความห่วงใย เราจึงมีการบริการแบบครบทุกมิติ คือ มิติการรักษาทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ มิติการให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การค้นหามะเร็งระยะแรกเริ่ม การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูจนถึงการดูแลคุณภาพชีวิตหลังการรักษา มิติการบริหารที่ใช้การดูแลผู้ป่วยโดยเน้นคุณค่า (Value base cancer care)

     เรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมต่อสู้กับโรคมะเร็งกับทุกภาคส่วน เพื่อลดการเกิดการสูญเสียจากโรคมะเร็งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย โดยเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มการเข้าถึงการรักษาที่เป็นเลิศ โดยร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก

Responsive image

Making cancer care beyond excellence 2

สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง 2

     มะเร็งเป็นโรคที่คุกคามคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปีหนึ่งๆ จะมีผู้ป่วยใหม่เกือบ 20 ล้านคนต่อปี โรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นแทบทุกอวัยวะในร่างกาย และเป็นโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ตั้งแต่ขบวนการการเกิดโรคจนถึงขบวนการรักษา การดูแลผู้ป่วยมะเร็งจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่มีความพร้อมและความรวดเร็วในการวินิจฉัย ให้การรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อผลของการรักษาที่ดีในระยะยาว การมีโรงพยาบาลเฉพาะทางขึ้นจึงตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

     โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เกิดขึ้นตามปรัชญาของโรงพยาบาลกรุงเทพ คือ Advance and caring เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วย Advance Technology และ caring คือการดูแลด้วยความห่วงใย เราจึงมีการบริการแบบครบทุกมิติ คือ มิติการรักษาทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ มิติการให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การค้นหามะเร็งระยะแรกเริ่ม การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูจนถึงการดูแลคุณภาพชีวิตหลังการรักษา มิติการบริหารที่ใช้การดูแลผู้ป่วยโดยเน้นคุณค่า (Value base cancer care)

     เรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมต่อสู้กับโรคมะเร็งกับทุกภาคส่วน เพื่อลดการเกิดการสูญเสียจากโรคมะเร็งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย โดยเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มการเข้าถึงการรักษาที่เป็นเลิศ โดยร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก