เทคโนโลยีการรักษา

post image

VITAL BEAM เครื่องฉายรังสีพลังงานสูงเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

รู้จักเครื่องฉายรังสี Vital Beam เครื่องฉายรังสี Vital Beam เป็นนวัตกรรมเครื่องฉายรังสีที่ใช้กระแสไฟฟ้าผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูงเพื่อให้ฉายรังสีแบบเจาะจงไปที่ตำแหน่งเซลล์มะเร็ง ทำลายก้อนมะเร็ง ในขณะที่เนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จึงให้คุณภาพการรักษาสูงต่อผู้ป่วย

post image

เครื่องเร่งอนุภาค Linear Accelerator (LINAC)

เครื่องเร่งอนุภาค LINAC สามารถให้การรักษาได้ด้วยเทคนิคแบบมาตรฐาน (Conventional Therapy) และเทคนิคแบบความถูกต้องชัดเจนสูง 3D-CRT (Three Dimensions Conformal Radiation Therapy) หรือ IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) ซึ่งสามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย

post image

เครื่องฉายรังสี Volumetric Modulated Arc Therapy

การฉายรังสีแบบ VMAT สามารถลดระยะเวลาในการฉายรังสีในแต่ละครั้งลง 2 – 8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการฉายรังสีในปัจจุบันทั่วไป หากเปรียบเทียบกับเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (IMRT) ในปัจจุบันพบว่า ผู้ป่วยต้องนอนฉายรังสีนานประมาณ 15 – 30 นาที แต่ด้วยเทคนิค VMAT สามารถฉายรังสีให้เสร็จสิ้นในเวลาเพียง 3 – 5 นาที ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องนอนบนเตียงนาน ยังเป็นการลดความผิดพลาดอันเกิดจากการขยับตัวของผู้ป่วย (Motion Error) หรือการขยับตำแหน่งของอวัยวะภายในร่างกาย ลดผลข้างเคียงต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้ ทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการรักษาของผู้ป่วย นอกจากนี้การรับรังสีน้อยลงยังส่งผลให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของอวัยวะข้างเคียงอีกด้วย

post image

เครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ รังสีศัลยกรรม

รังสีศัลยกรรม คือ การรักษาก้อนเนื้องอก โดยการให้รังสีปริมาณสูงไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องตรงตามตำแหน่ง โดยใช้เวลาในการรักษาในระยะเวลาสั้นเพียง 1 – 5 ครั้งเท่านั้น (ปกติการรักษาด้วยรังสีรักษาทั่วไปจะใช้เวลาในการรักษานานหลายสัปดาห์) โดยลำรังสีจะไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติบริเวณข้างเคียงน้อย เมื่อเซลล์มะเร็งได้รับรังสีปริมาณสูง ทำให้ความสามารถในการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งถูกทำลายและตายไปในที่สุด การรักษาด้วยรังสีศัลยกรรมอาจใช้การฉายรังสีเพียงครั้งเดียว หรือหลายครั้ง (ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ครั้ง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และตำแหน่งของมะเร็ง ขณะเดียวกันรังสีศัลยกรรมอาจไม่เหมาะกับเนื้องอกหรือมะเร็งบอกชนิด