การบริการ

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองจะเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางในพื้นที่ Eastern Economic Corridor เพื่อดูแลสุขภาพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาตราฐานสากลในปี 2565  โดยเน้นการให้บริการด้านเคมีบำบัด บริการรังสีรักษา และบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หรือที่เรียกว่า Palliative care ตลอดจนตรวจวินิจฉัยบำบัดโรค ซึ่งเราพร้อมดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการดูแล ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองยังพร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในจังหวัดระยอง และจังหวัดข้างเคียง  

 

สิทธิ์ของการรักษา 

โรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว เพื่อควบคุมระยะ และการแพร่กระจายของโรค ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ด้วยทุกสิทธิ์ อาทิเช่น สิทธิ์รักษาจากภาครัฐ กองทุน สปสช. การเบิกจ่ายจากข้าราชการ หรือสิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์ประกันชีวิต และสิทธิ์ชำระเงินเอง 

 

นโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

มุ่งมั่นในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญยึดมั่นมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมทั้งให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง