Responsive image

นพ.กัณณพนต์ อานามนารถ

ความชำนาญเฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำศูนย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ข้อมูลการศึกษา

ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2562 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น