Responsive image

พญ.พิชญา ทองขาว

ความชำนาญเฉพาะทาง : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ประจำโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง

ข้อมูลการศึกษา :

ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2562 วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา